Algemene voorwaarden

Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij – en Bolproducten (ANTHOS) 
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst lid is van Anthos, waaronder tevens in het kader van deze algemene voorwaarden worden geacht te behoren andere vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn met een onderneming die lid is van Anthos (bijvoorbeeld zuster-, dochter- of moedermaatschappijen van het lid).
1.2. Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, en bij deze overeenkomst alleen niet-leden zijn betrokken, zijn de hieronder genoemde voorwaarden niet van toepassing en wordt tevens gehandeld in strijd met de wet en het auteursrecht, tenzij Anthos hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.
1.3. Alle door de verkoper gedane aanbiedingen en alle met hem gesloten koopovereenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden.
1.4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden waaronder de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.5. Op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts een beroep worden gedaan, indien de verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd en heeft uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
1.6. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
1.7. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer verkoper de opdracht schriftelijk heeft
bevestigd en tevens een eventueel overeengekomen betalingszekerheid, waaronder een onherroepelijke (geconfirmeerde) letter of credit, door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper, uitsluitend ter beoordeling door de kredietverzekeraar van verkoper, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge
toezeggingen door personeel van verkoper of namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkende vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen voor de goederen worden vastgesteld in de overeengekomen valuta, exclusief
omzetbelasting en zijn gebaseerd op ex works, (vestigingsplaats), Nederland (EXW, Incoterms 2010) tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de producten één of meer van de
kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
3.3. De kosten met betrekking tot het transport, de emballage, de verzekering en de controle door de NVWa en/of Naktuinbouw zijn voor rekening van de koper. Alle heffingen en/of belastingen, die wegens de door verkoper met de koper gesloten overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van de koper en mogen niet op de aan verkoper verschuldigde bedragen in mindering worden gebracht.
3.4 Indien de verkoper en de koper overeenkomen dat de prijs in een andere valuta is dan de euro,
dan is de wisselkoers van de euro op de datum van de orderbevestiging van toepassing.

4. Betaling
4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de door verkoper
verkochte goederen binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden in de overeengekomen valuta.
4.2 Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de verkoper de betaling ontvangt.
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper.
4.3 De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting en ook een
beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Verkoper is gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen, terwijl tevens alle op de invordering vallende kosten voor rekening van de koper zijn, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag worden gesteld, zulks met een minimum van 250 euro.
4.4 In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is verkoper gerechtigd voor de deelleve-
ringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.
4.5 Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen uit deze overeenkomst wordt voldaan. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht zijn verplichtingen op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.
4.6 Verkoper heeft het recht, ondanks andere bestemming van de betaling door koper, betalingen
eerst met oudere schulden te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan worden met de betaling eerst de kosten, dan de rente en pas daarna de hoofdsom verrekend.

5. Levering
5.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden alle leveringen plaats ex works
(vestigingsplaats), Nederland (EXW, Incoterms 2010).
5.2 Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze
levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.
5.3 De overeengekomen leveringstermijn vangt aan zodra een overeenkomst tot stand is
gekomen overeenkomstig artikel 2.2.
5.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en
voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van verkoper komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers.
5.5 Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de
leveringsverplichting van verkoper op.
5.6 Indien er geen afleveringstermijnen zijn overeengekomen en de aflevering op afroep geschiedt,
dan heeft de verkoper het recht de herfstleveranties voor 15 december van het betreffende jaar en de voorjaarsleveranties na 1 april uit te voeren.
5.7 Wortelgoed moet voor 15 april geleverd worden en pot- en containerplanten voor 15 mei.
Afwijkingen moeten schriftelijk worden meegedeeld. Bij leveringen op afroep heeft verkoper altijd het recht na 15 mei kluit en potplanten te leveren. Bij overeenkomsten die na 15 mei tot stand komen heeft verkoper het recht om binnen 14 dagen te leveren.
5.8 Bij een verzoek om de najaarslevering uit te stellen tot na 15 december, wordt de prijs met 3% verhoogd.
5.9 Bij een verzoek om de voorjaarslevering uit te stellen tot het najaar komen alle gemaakte
kosten om dit mogelijk te maken voor rekening van de koper. Daarnaast wordt de koper op dat moment alvast minimaal 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
5.10 Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten af te leveren, in welk geval de in artikel 4 omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht – als zodanig gelden onder meer teeltmislukking, virussen,
natuurramp, werkstaking, brand, in- en uitvoerbelemmeringen – danwel in geval van andere omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst van de verkoper niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft de verkoper het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie.
6.2 Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de koper de verkoopprijs van de geleverde goederen voldoen.

7. Reclames
7.1 Koper is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct
waarneembare gebreken. Als zodanig worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde goederen ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van de controleplicht verliest de koper alle eventuele aanspraken op de verkoper.
7.2 Indien het geleverde in aantal, hoeveelheid en gewicht minder dan 10% afwijkt van hetgeen
is overeengekomen, zal de koper desondanks zijn gehouden het geleverde te accepteren.
7.3 Reclames betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten schriftelijk en
uiterlijk binnen acht kalenderdagen na aflevering zijn ingediend. Gebreken die pas in een later stadium ontdekt kunnen worden (niet-zichtbare gebreken) dienen terstond na ontdekking aan verkoper bekend te worden gemaakt doch in ieder geval voor het einde van het eerste groeiseizoen na aflevering. Zodra deze termijnen zijn overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden genomen.
7.4 De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste
verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
De koper dient toe te staan dat de verkoper een inspectie van de betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.
7.5 Indien de koper tijdig een klacht heeft gemeld bij de verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan is de verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs.
7.6 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van de koper niet opgeschort, tenzij de verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk instemt.
7.7 Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper en kan
alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper plaatsvinden.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor de hergroei of bloei van de geleverde goederen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper te beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische, geschikt zijn voor de goederen.
8.2. De verkoper staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten.
8.3. Plantnamen worden omschreven volgens de Naamlijst van Houtige Gewassen en de Naamlijst van Vaste planten uitgegeven door PPO in Lisse.
8.4 Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en
behoudens in geval van opzet of grove schuld, is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
8.5 Indien en voorzover, ondanks het gestelde in artikel 8.4 op verkoper enige aansprakelijkheid
rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen.
8.6 De koper vrijwaart de verkoper voor vorderingen van derden tot vergoeding van schades
waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.
8.7 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele vorderingen van derden wegens schade,
opgetreden in verband met door Koper aan deze derden geleverde producten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de zijde van Verkoper en Koper bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.
8.8. Indien in de plant latente infecties aanwezig zijn, geldt dit als een niet toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van verkoper, tenzij koper aantoont a) dat sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de verkoper welke deze latente infecties heeft veroorzaakt of b) dat verkoper op de hoogte was van deze latente infecties voorafgaande aan de koop maar koper hierover desondanks niet heeft geïnformeerd.

9. Annulering
9.1. De verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper danwel ten opzichte van andere schuldeisers. De verkoper kan tevens van dit recht ge¬bruik maken als de informaties betreffende de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als onvoldoende worden beschouwd. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten ontlenen en zal de verkoper nimmer door hem aansprakelijk kunnen worden gesteld.
9.2. Annulering van een order door de koper is in beginsel niet mogelijk. Wanneer de koper een order niettemin geheel of ten dele annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dan zal de verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat de afnemer annuleringskosten betaalt, die tenminste gelijk zijn aan 30% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen te vermeerderen met BTW. Tevens is de verkoper in dat geval gerechtigd alle tot dan gemaakte en te maken kosten (onder andere kosten van voorbereiding, verzorging, opslag en dergelijke) in rekening te brengen onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving en overige schade.
9.3. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Weigert koper ze aan te nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is de koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor de verkoper voortvloeien, waaronder opslagkosten.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van koper’s verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten. Afgifte van een cheque of een ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling.
10.2 De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien de koper op enigerlei wijze in gebreke blijft aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen. In dat geval is de koper verplicht de verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen.
10.3 Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen van verkoper te blijven onderscheiden.
10.4 Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen.
Het is de koper echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de koper surséance van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.

11. Sancties
11.1 Koper garandeert dat hij voldoet en zal blijven voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit alle toepasselijke sanctieregelgeving van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, Nederland en van ieder ander land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Sanctiewetgeving”).
11.2 In het bijzonder garandeert de koper dat hij de gekochte goederen niet direct of indirect zal verkopen, overdragen, leveren, of op andere wijze beschikbaar zal stellen aan (rechts)personen, entiteiten, groepen of (overheids)organisaties die gesanctioneerd zijn op grond van de Sanctiewetgeving.
11.3 De koper draagt ervoor zorg dat alle verplichtingen uit dit artikel gelijkelijk zullen worden opgelegd aan iedere partij aan wie hij goederen die hij van de verkoper heeft betrokken doorverkoopt of levert.
11.4 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens verkoper, een en ander ter discretie van de verkoper.

12. Anti-Corruptie
12.1 Koper zal te allen tijde voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit alle toepasselijke anti-corruptie regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en van ieder ander land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Anticorruptiewetgeving”).
12.2 Ieder aanbod aan en iedere aanvaarding door werknemers of leden van het bestuur van de klant van geld, giften, cadeaus, reizen, vermaak of andere vergoeding die betrekking heeft op de overeenkomst of de verkoper en die is bedoeld om, of kan worden gezien als, aansporing om op een bepaalde manier te handelen is strikt verboden.
12.3 De klant zal niets direct of indirect aanbieden, beloven of geven aan enige politieke partij, campagne, overheidsinstantie, ambtenaar of aan (werknemers van) openbare instellingen, staatsbedrijven, organisaties, internationale instellingen met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of enig ander oneigenlijk voordeel in verband met de overeenkomst of de verkoper.
12.4 In verband met de overeenkomst of de verkoper zal de koper niets aanbieden, beloven, geven of aanvaarden van een zakelijke relatie, tenzij daarvoor een eerlijke grond bestaat en het redelijk is in het kader van de dagelijkse gang van zaken en overigens voldoet aan lokale wetgeving.
12.5 Koper zal verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien het verneemt van enige situatie in de uitoefening van de overeenkomst die mogelijk in strijd is met Anticorruptiewetgeving.
12.6 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens verkoper, een en ander ter discretie van de verkoper.

13. Ontbinding en opschorting
13.1 In geval de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van aanvraag van surséance, faillissement of liquidatie van zaken van de koper alsook in geval van diens overlijden c.q. ontbinding of beëindiging van de koper, indien deze een vennootschap is, danwel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm òf in het bestuur van de vennootschap òf in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding
13.2 De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen.
14.2 In die gevallen waarin uit de door de verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet – hetgeen wordt aangeduid met de vermelding (R)/PBR achter de naam van het betreffende ras – is de koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat de koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor de verkoper en derden ontstane schade.

15. Strijdigheid met wettelijke bepalingen
Mocht enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven.
Verkoper behoudt zich het recht voor de gewraakte te wijzigen in een rechtsgeldige.

16. Bevoegde rechter / toepasselijk recht
16.1 Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde rechtbank, zulks onverminderd de bevoegdheid van de verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
16.2 De bepalingen van artikel 14.1 laten onverlet de rechten van de verkoper een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.
16.3 Op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Versie feb 2019

Klantenportal

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
> Aanmelden
> Wachtwoord vergeten